مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد حسین
نام خانوادگی:مهوری حبیب آبادی
شهرت:مهوری
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب پس از اخذ دیپلم در سال 1358 وارد حوزه علمیه اصفهان شدم و مقدمات و سطح یک حوزه را در آنجا سپری نمودم. در اصفهان علاوه بر تحصیل به تدریس نیز اشتغال داشتم. در سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شدم و به ادامه تحصیل درس و سطح پرداختم و در سال 1365 وارد درس خارج شدم. در درس خارج از اساتید بزرگواری استفاده کردم ولی بیشترین استفاده من از «حضرت آیت الله محقق داماد (دام ظله)» بود. از همان آغاز تحصیل در قم علاوه بر تحصیل همواره به پژوهش و تحقیق نیز اشتغال داشتم و در این راستا موفق به تالیف مقالاتی گردیده ام که تعدادی از آنها چاپ گردیده است.