سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی جانبازان 
پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
 
 
سطوح اوليه و ادبيات